Warunki handlowe NOTINO VIP KLUB

REGULAMIN KLUBU NOTINO VIP

 

I.       Preambuła

 1. Klub Notino VIP to nowy wymiar doświadczeń zakupowych. Dzięki członkostwu w klubie Notino VIP zyskujesz nowe możliwości podczas zakupów w sklepie internetowym Notino. Każdy z nas jest inny, dlatego w Notino wyznajemy zasadę, że nasz sklep powinien być dostosowany do wyjątkowości każdego klienta. Sklep internetowy Notino jest również jedynym w swoim rodzaju sklepem dla każdego członka klubu VIP.
 2. Jako członek klubu VIP otrzymujesz spersonalizowaną ofertę w sklepie internetowym, a także powiadomienia o wybranych produktach, dostosowane do Ciebie i Twoich preferencji. Takie dopasowanie powoduje, że zakupy w naszym sklepie stają się czystą przyjemnością. Zawsze chętnie będziesz do nas wracać. Oszczędzisz też drogocenny czas, ponieważ otrzymasz powiadomienie o interesujących Cię produktach bez konieczności przeszukiwania naszej bogatej oferty. Nie będzie też konieczne podawanie danych teleadresowych przy każdym zamówieniu. Zapamiętamy je.
 3. Aby możliwe było świadczenie opisanych usług wystarczy, że przekażesz nam niezbędne dane osobowe, które będziemy wykorzystywać i przetwarzać zgodnie z określonymi poniżej warunkami.
 4. Dzięki członkostwu oszczędzisz nie tylko czas, ale także pieniądze. Członkowie klubu VIP otrzymują specjalne zniżki na wybrane produkty.

 

II.    Zawarcie umowy o członkostwo w klubie Notino VIP

 1. Klikając w przycisk „zarejestruj“, użytkownik akceptuje niniejsze warunki członkostwa w klubie Notino VIP i zawiera z nami, czyli z firmą "Notino, s.r.o., Londýnské náměstí 881/6, 63900 Brno, Czechy, REGON: 27609057, NIP: CZ27609057, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem C118634, NIP 5262943509 nadany w celach rozliczen podatku VAT polski". (zwaną dalej Notino lub „my“), umowę o członkostwo w klubie Notino VIP. Na mocy tej umowy, Notino jest również administratorem danych osobowych.
 2. Członkiem klubu Notino VIP może być wyłącznie osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zawierając umowę o członkostwo użytkownik oświadcza, że jego zdolność do czynności prawnych nie jest ograniczona.
 3. Zwracamy uwagę, że umowa o członkostwo jest odrębną umową, podlegającą podanym tu zasadom i nie jest związana z istnieniem innych umów (w szczególności umów sprzedaży) zawartych między nami.
 4. Niniejsza umowa zostaje zawarta w języku polskim, przy czym zostanie zapisana w formie elektronicznej, a użytkownik otrzyma potwierdzenie o jej zawarciu drogą e-mailową. Użytkownik będzie miał dostęp do niniejszej umowy w formie elektronicznej w swoim profilu na naszej stronie internetowej.

 

III.  Przedmiot umowy

 1. Niniejszym zobowiązujemy się, na podstawie danych przekazanych przez użytkownika, wymienionych w ust. 2, dane te przetwarzać i analizować (profilować, jednakże bez żadnych skutków prawnych wobec użytkownika), a na podstawie ich analizy przesyłać następujące spersonalizowane treści:
 • a) W pierwszej kolejności przesyłać użytkownikowi informacje dotyczące specjalnych akcji promocyjnych i ofert limitowanych;
 • b) W pierwszej kolejności przesyłać użytkownikowi informacje o nowych produktach w naszej ofercie, zamówieniach przedsprzedażowych itp.;
 • c) Przygotowywać dla członków klubu VIP specjalne oferty promocyjne, które będą niedostępne dla osób, niebędących członkami klubu;
 • d) Poinformować użytkownika o niedokończonych zamówieniach;
 • e) Zapewnić dla członków klubu VIP możliwość bezpłatnej dostawy przy zamówieniu wybranych produktów;
 • f) Dostosować treść oferty sklepu internetowego i wyświetlanych reklam do preferencji użytkownika;
 • g) Bezpiecznie przechowywać dane teleadresowe i rozliczeniowe użytkownika, aby nie było konieczne ich ponowne podawanie;
 • h) Umożliwić użytkownikowi bezpośredni dostęp do przekazanych przez niego danych osobowych oraz zarządzenie nimi w ramach profilu użytkownika
 1. W celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy użytkownik przekazuje nam do przetwarzania i analizy (profilowania, jednakże bez żadnych skutków prawnych wobec użytkownika) dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, płeć, informacje o zamówieniach użytkownika, o zapłaconych kwotach, o zachowaniu użytkownika na stronach sklepu internetowego www.iperfumy.pl lub w aplikacji mobilnej, informacje generowane automatycznie, takie jak informacje o kliknięciach, produktach oglądanych na stronie internetowej, informacje o komputerze użytkownika, połączeniu internetowym oraz dane systemu operacyjnego użytkownika, wszystko w celu spełnienia naszych obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
 2. Na mocy niniejszej Umowy użytkownik udziela nam również upoważnienia do dysponowanie danymi osobowymi w myśl ust. 1 i ust. 2 niniejszego artykułu tak, że do przetwarzania i analizy (profilowania, jednakże bez skutków prawnych dla użytkownika) możemy wyznaczyć podmiot przetwarzający, również w innych krajach UE.
 3. Kontaktować się w celach statystycznych i przesyłać ankiety.
 4. Żadna analiza zgodnie z ust. 1, ust 2, ust 3 i ust. 4 nie będzie miała jednak istotnych konsekwencji prawnych dla użytkownika.
 5. Dla celów administracyjnych możemy również przekazywać dane osobowe innym osobom w ramach grupy NOTINO.
 6. Jako członek klubu Notino VIP użytkownik ma prawo i obowiązek przekazania niezbędnych danych i aktualizowania ich. Prawnie uzasadnionym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja niniejszej umowy z naszej strony, natomiast przetwarzanie zgodnie z ust. 5 odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu.

 

IV.  Cena usług

 1. Członkostwo w klubie jest bezpłatne, podobnie jak świadczone przez nas, wymienione powyżej usługi, związane z członkostwem.

 

V.   Czas trwania umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na okres trwania członkostwa w klubie Notino VIP.
 2. Każda ze stron może ją wypowiedzieć bez podania przyczyny. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie umowy.
 3. Przetwarzane dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy.
 4. Ze względu na fakt, że umowa jest zawierana na odległość, użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Formą odstąpienia od umowy jest przesłanie wiadomości e-mail, w której użytkownik oświadcza, że odstępuje od umowy, podaje jej numer i podpisuje się pełnym imieniem i nazwiskiem.

 

VI.  Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że po stronie użytkownika powstała szkoda z naszej winy, prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@iperfumy.pl.
 2. Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem platformy pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich UE, dostępnej online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm. Wniosek może złożyć w ten sposób wyłącznie klient mieszkający na terytorium UE.
 3. W przypadku sporów transgranicznych pomoc w uzyskaniu dostępu do podmiotu właściwego dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich można uzyskać w Europejskim Centrum Konsumentów.
 4. Strony pokrywają we własnym zakresie koszty związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich.
 5. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, www.giodo.gov.pl.
 6. Odstępstwa od niniejszej umowy są możliwe wyłącznie za pisemną zgodą obu stron.
 7. Notino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień niniejszych warunków w odpowiednim zakresie. O takich zmianach poinformujemy użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej 2 miesięcy za pośrednictwem wiadomości e-mail, przy czym użytkownik będzie miał oczywiście prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku niezaakceptowania zmian. Postanowienia te nie wpływają na prawa i obowiązki powstałe w trakcie obowiązywania poprzedniego brzmienia regulaminu.
 8. Niniejszy REGULAMIN klubu Notino VIP wchodzi w życie z dniem 01.05.2018.
 9. Regulamin można pobrać tutaj.

Masz jakieś pytania? Napisz do nas.

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe


Po potwierdzeniu, firma Notino s.r.o. , Londýnské náměstí 881/6, Brno, PSČ 639 00, IČO 27609057 będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego wniosku na podstawie uzasadnionego interesu. Dane mogą być przekazane i przetwarzane przez spółki powiązane i inne podmioty przetwarzające dane osobowe. Osoba, której dane są przetwarzane, może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw, dostępu do danych osobowych, sprostowania i usunięcia danych, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania. Więcej informacji w zasadach przetwarzania danych osobowych.​

Menu