Konkurs - Instagram

 

REGULAMIN KONKURSU

Posnania 

 

 • 1. Postanowienia ogólne 
 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

    1)„Organizator” - Paweł Suchocki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Paweł Suchocki I. Buzz Media II. Projekt Ambient”, przy al. Wilanowskiej 81 lok. 24, 02-765 Warszawa, NIP 586-21-35-290, REGON: 220654731,

     2)„Konkurs” – konkurs z dziedziny fotografii przewidziany niniejszym regulaminem,

      3)„Okres trwania konkursu” - okres od dnia 15.11.2017 do dnia 19.11.2017

 

 • 2. Przebieg konkursu 
 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które:

      1) ukończyły 18 rok życia;

      2) mają pełną zdolność do czynności prawnych;

      3) mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski;

      4) posiadają funkcjonujący profil publiczny w serwisie Instagram (dalej: profil INSTAGRAM);

     5) dodadzą na swój profil INSTAGRAM zdjęcie interpretujące zadanie konkursowe „Pokaż nam, dlaczego chcesz przyjść na otwarcie pierwszej perfumerii iperfumy.pl by Notino w Posnani” w okresie trwania konkursu (dalej: "Praca konkursowa”).

      6) oznaczą swoje zgłoszenie konkursowe hashtagiem #posnania_iperfumyplbynotino

 1. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełni wymagania stawiane w ustępie powyższym. Do wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane żadne dodatkowe oświadczenie woli. Uczestnik spełniając wymagania, o których mowa w ust. 1 deklaruje chęć udziału w Konkursie i akceptuje niniejszy regulamin. Regulamin dostępny jest na https://www.iperfumy.pl/konkursy/
 2. Uczestnik w ramach Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę. W przypadku opublikowania na profilu INSTAGRAM większej ilości prac konkursowych, za właściwą uznaje się pracę opublikowaną najwcześniej.
 3. Zgłoszone do Konkursu Prace konkursowe nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, godzić w dobre obyczaje, w uczucia innych osób, a także muszą być autorstwa Uczestnika Konkursu i nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. Prace konkursowe uznane przez Organizatora za niespełniające powyższych kryteriów zostaną wykluczone z konkursu.
 4. Uczestnik oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do fotografii, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
 5. Praca Konkursowa nie może stanowić utworu zależnego, w tym przeróbki, adaptacji lub innego opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani kompozycji innych utworów.
 6. W Pracy Konkursowej mogą zostać wykorzystane inne utwory pod warunkiem, że Uczestnik jest uprawniony do włączenia tego utworu do Pracy Konkursowej oraz do rozporządzania tym utworem w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, w tym do udzielenia Organizatorowi i Notino, s.r.o. (dalej „iperfumy.pl by Notino”) licencji lub sublicencji.
 7. Niedozwolone jest w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści, w tym Prac Konkursowych, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności:

      1) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;

      2) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość,

          przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub            bezwyznaniowość;

      3) godzących w dobra osobiste Organizatora, iperfumy.pl by Notino lub jakichkolwiek innych osób            trzecich, w tym naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;

      4) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub           prawa pokrewne;

      5) promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;

      6) spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania           systemu informatycznego Organizatora;

      7) promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez iperfumy.pl by Notino; zawierających antyreklamę iperfumy.pl by Notino lub Organizatora.

      8) Praca Konkursowa powinna być stworzona wyłącznie na potrzeby niniejszego Konkursu.           Oznacza to, że Praca Konkursowa nie może być zgłoszona wcześniej ani później do           innego konkursu, akcji promocyjnej ani innego działania promocyjnego. 

 • Nagrody i ich przyznawanie 
 1. Nagrodą w Konkursie jest:

jeden bon na zakupy o wartości 200zł do wykorzystania na www.iperfumy.pl lub w perfumerii stacjonarnej w Posnanii

 

 1. Zwycięzca zostanie ogłoszony do dnia 21.11.2017 w postaci komentarza do postu konkursowego zamieszczonego przez Organizatora na profilu iperfumy.pl by Notino w serwisie Instagram. O terminie i sposobie odbioru nagrody decyduje Organizator.
 2. Nagroda w konkursie zostanie przyznana drogą subiektywnego wyboru. O wyborze zwycięzcy i sposobie przeprowadzenia wyboru decyduje Komisja konkursowa (w składzie: Jaśmina Świerczyńska, Dominika Matusiak oraz Aleksandra Michnowska), która dba o jego rzetelny i prawidłowy przebieg obrad.
 3. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi niezbędne dane, tj. imię, nazwisko i numer telefonu, e-mail oraz adres korespondencyjny, na który zostanie wysłana nagroda.
 4. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na ekwiwalent pieniężny, a także przenieść praw do jej odbioru na osoby trzecie.
 5. Wartość otrzymanej Nagrody jest zwolniona z podatku w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.). 
 • Postanowienia szczególne 
 1. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie przez Organizatora jego loginu jakim posługuje się w serwisie Instagram.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi i iperfumy.pl by Notino nieodpłatnej licencji na korzystanie z wpisów i/lub fotografii, o których mowa w ustępie powyższym na następujących polach eksploatacji:

      1) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,

      2) wprowadzanie do sieci Internet i Intranet,

      3) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, w tym prawo do dokonywania korekty, przeróbek, zmian i adaptacji;

      4) łączenie fragmentów z innymi utworami,

      5) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów.

         - również w zakresie promocji i reklamy Organizatora lub iperfumy.pl by Notino

Licencja udzielona zostaje na okres 5 lat od daty umieszczenia w Aplikacji konkursowej określonej fotografii lub wpisu i obejmuje terytorium całego świata.

 1. Uczestnik Konkursu wyraża w szczególności zgodę na bezpłatne wykorzystanie przesłanej wypowiedzi i/lub zdjęcia na profilach iperfumy.pl by Notino w serwisie Instagram i/lub Facebook.
 2. Uczestnik wyraża nadto zgodę na przetwarzanie - przez Organizatora (administrator danych) – jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu. Uczestnik potwierdza także, że dane te podaje dobrowolnie oraz że został poinformowany o nazwie i adresie siedziby administratora danych, celu ich zbierania, a także o prawie dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 3. Osoby które dokonają zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu lub nie spełnią wymagań dotyczących uczestnictwa w Konkursie, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. Wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie), mające na celu nieuczciwe wpływanie na wynik Konkursu, są zabronione. Organizator ma prawo pozbawić prawa uczestnictwa w Konkursie Uczestnika, który uchybi powyższym obowiązkom lub zakazowi.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i iperfumy.pl by Notino a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
 • 5

Postępowanie reklamacyjne 

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących niewykonania lub nierzetelnego wykonania przez Organizatora lub Komisję konkursową świadczeń określonych niniejszym regulaminem, Uczestnik konkursu jest uprawniony do złożenia Organizatorowi reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iperfumy@buzzmedia.pl 
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania a odpowiedź wysłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator lub Komisja konkursowa na wniosek Organizatora zmieniają swoją decyzję. O podjętej decyzji Organizator lub Komisja konkursowa informują poprzez serwis Facebook lub Instagram.

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas.

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe


Menu